Things that Man Made - artbyjosh

A wall fresco at the monastery at Rila, Bulgaria

rilamonasterybulgariavalleymountainsmonkreligionfresco