Things that Man Made - artbyjosh

One of the many frescoes at the Monastery at Rila, Bulgaria

rilamonasterybulgariavalleymountainsmonkreligion